Tehničar za obradu drveta

Tehničar za obradu drveta

Naziv programa:
Srednje stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija

Struka:
Šumarstvo i obrada drveta

Zanimanje:
Tehničar za obradu drveta

Kratak opis zanimanja:

U okviru ovog obrazovnog profila stiču se zananja o preradi i tehnologijama obrade drveta, ali i o konstrukciji i oblikovanju drvnih proizvoda..Pored ovog, tokom školovanja pohađa se i veliki broj časova praktične nastave, rada sa alatima i mašinama za obradu drveta.
Poslovi kojim se bave tehničari za finalnu obradu drveta su proizvodnja, konstrukcija i projektovanje svih vrsta drvenih proizvoda ali i trgovina drvetom i drvnim proizvodima. Njihovo radno područje jeste izrada tehničko-tehnološke dokumentacije, pod čim se podrazumijeva: skiciranje, izrada i razrada nacrta, opisi rada, normiranje materijala i određivanje vremenskih normi. Osim toga, tehničar za obradu drveta daje upute neposrednim proizvođačima i nadzire poslove, a katkad i sam obavlja pojedine radne operacije. Tehničar za obradu drveta svoje poslove obavlja u manjem dijelu u kancelariji, a veći dio svog radnog vremena provodi u neposrednoj proizvodnji. Veliko učešće praktične nastave obezbjeđuje mogućnost uključivanja u bilo koju djelatnost rada sa drvetom.
Po završetku srednje škole, kandidati mogu da nastave školovanje na šumarskom fakultetu i drugim srodnim fakultetima i višim školama.

Organizator obrazovanja:
Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, na osnovu Rješenja broj , 07/5.1/604-283/15, izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavod za obrazovanje odraslih, 18.01.2016.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova tehničara za obradu drveta;
• Razvijanje sistematičnosti i odgovornosti u radu;
• Razvijanje samostalnosti u radu i adekvatne komunikacije i saradnje sa rukovodiocem i ostalim zaposlenim radnicima.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske:

Struka: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

Zanimanje: TEHNIČAR ZA OBRADU DRVETA

PREDMETI

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

ČETVRTI RAZRED

UKUPNO

А: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

1

Srpski jezik

51

21

51

48

201

2

Strani jezik

34

34

34

32

134

3

Fizičko vaspitanje

34

34

34

32

134

4

Matematika

51

51

51

48

201

5

Informatika

68

68

6

Istorija

34

34

7

Demokratija i ljudska prava ****

34+9

34+9

8

Fizika

34

34

9

Biologija

34

34

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

1

Konstruisanje *

34

68

34

68

34

102

136

2

Mašine i uređaji *

34

34

34

102

3

Tehnologija materijala

34

34

68

4

Primjena računara

68

68

5

Obrada drveta *

68

68

64

200

6

Oblikovanje namještaja

17

34

16

32

33

66

7

Priprema proizvodnje *

17

34

16

32

33

66

8

Hidrotermička obrada drveta

34

34

9

Furniri i furnirske ploče

34

34

34

34

10

Automatizacija proizvodnje

32

32

11

Iverice i vlaknatice

32

32

12

Zaštita drveta

32

32

13

Osnove preduzetništva

32

32

14

Izborni predmet

32

32

15

Praktična nastava

136

204

6

204

340

Ostali oblici nastave **
Projekat sedmice ***
А: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

272

68

170

213

160

815

68

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

102

204

170

340

238

102

256

64

766

710

UKUPNO A+B

374

272

340

340

451

102

416

64

1581

778

646

680

553

480

2359

* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa zakonom
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom
*** Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa zakonom
**** 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje tehničar za obradu drveta mogu se upisati kandidati koji imaju:

• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Prethodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije i dokvalifikacije;;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi, kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene, te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva.
Obučeni predavači sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem, odabraće adekvatan pristup i pružiti podršku svakom polazniku.
Praktična nastava se izvodi u institucijama „Industrijske plantaže“ i „Nova di Vrbas“ u Banjoj Luci.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se utvrde kao razlika za polaznike upisane na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.
Termini za izvođenje nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog znanja.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidatima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi nakon završetka školovanja.
Diploma je priznata kako kod nas tako i u inostranstvu što dokazuju naši polaznici koji su se uspješno zaposlili nakon završene obuke u našem Centru.

Cijena:
• Određena;
• Zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika;
• Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.

 

U toku je evidentiranje zainteresovanih kandidata za upis –
kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija.


Telefon:
051 379  410
051 379  411

 

Top