Šumarski tehničar

Šumarski tehničar

Naziv programa:
Srednje stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
Kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija

Struka:
Šumarstvo i prerada drveta

Zanimanje:
Šumarski tehničar
IV stepen stručne spreme

Kratak opis zanimanja:

Šumarski tehničar radi na uzgoju, zaštiti, uređivanju i iskorištavanju šuma. U radu na uzgoju šume i na pošumljavanju, šumarski tehničar, po uputama inženjera šumarstva, a u određenim okvirima i samostalno, utvrđuje uslove i mogućnosti uzgoja šume. Šumarski tehničar prikuplja podatke o karakteristikama šumskih područja, utvrđuje njihovu veličinu, vrste šumskih kultura i zajednica te njihovo stanje. On prikuplja podatke o vrstama i populaciji drveća, mogućim bolestima i oštećenjima šuma, opasnostima od požara i sl. Na temelju tih elemenata predlaže načine uzgoja i iskorištavanja.
Šumarski tehničar prikuplja sjeme i radi na uzgoju sadnica. Nadzire njihov razvoj i eventualne pojave bolesti ili oštećenja. Predlaže i provodi mjere zaštite sadnica, kao i šume uopšte. Same radove na pošumljavanju, čišćenju i sječi drveća najčešće obavljaju pomoćni i priučeni radnici ili radnici koji su školovani (ili osposobljeni) za rad sa određenim alatima koji se koriste u šumarskim radovima. Njihovim radom najčešće rukovodi šumarski tehničar. U tom slučaju on planira izvođenje radova, određuje i označava dijelove šume koji su predviđeni za sječu, proračunava količinu drva koja će se dobiti sječom, planira gradnju šumskih cesta, organizuje rad, normira rad, planira potrebne mašine i alat, prati i nadzire izvođenje radova. Posebno je zadužen za provođenje mjera sigurnosti na radu. Šumarski tehničar može obavljati i određena laboratorijska ispitivanja, a obavlja i neke administrativne poslove u šumarijama.

Organizator obrazovanja:
Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, na osnovu Rješenja broj 07/5.1/604-578/10, izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavod za obrazovanje odraslih, 10.6.2011.


Ciljevi programa:

• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova šumarskog tehničara;
• Razvijanje vještina poslovne komunikacije i socijalnih vještina;
• Razvijanje samostalnosti u radu i profesionalne saradnje sa kolegama i saradnicima.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Struka: ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA
Zanimanje: ŠUMARSKI TEHNIČAR
PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI

RAZRED

TREĆI

RAZRED

ČETVRTI RAZRED UKUPNO
1 2 3 4 5 6
A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Srpski jezik 51 51 51 96 249
2 Strani jezik 34 34 34 64 166
3 Fizičko vaspitanje 34 34 34 32 134
4 Matematika 51 51 51 48 201
5 Informatika 68 68
6 Istorija 34 34
7 Demokratija i ljudska prava**** 34+9 34+9
8 Hemija 34 34
9 Geografija 34 34
10 Fizika 34 34
B: STRUČNI PREDMETI T V T V T V T V T V
1 Šumska botanika 34 68 34 68
2 Pedologija sa geologijom 34 34 34 34
3 Meteorologija sa klimatologijom 17 34 17 34
4 Svojstva I greške drveta 17 34 17 34
5 Primjena računara 68 68
6 Tehničko crtanje 34
7 Dendrologija s fitocenologijom 34 34 34 34
8 Ishrana biljaka 17 34 17 34
9 Rasadničarstvo 17 34 17 34
10 Mašine I alati* 17 34 17 34 34 68
11 Lovstvo 17 34 17 34
12 Geodezija 17 68 17 68
13 Uređivanje šuma* 34 34 32 32 66 66
14 Iskorišćavanje šuma* 34 34 16 32 50 66
15 Dendrometrija 34 34 34 34
16 Zaštita biljaka* 17 34 16 32 33 66
17 Šumske komunikacije 16 64 16 64
18 Osnove cvjećarske proizvodnje 32 32
19 Osnovi preduzetništva 32 32
20 *Izborni predmet 32 32
21 Praktična nastava 68 128 196
22 Projekat sedmice
A: UKUPNO (OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI) 272 68 204 213 240 929 68
B: UKUPNO (STRUČNI PREDMETI) 102 170 136 238 153 306 176 288 567 1002
UKUPNO A+B 374 238 340 238 366 306 416 288 1496 1070

612

578

672

704

2566

*Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni predmet u IV razredu, u skladu sa zakonom.
****+ 1 čas za modul Kultura religija

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje medicinski tehničar mogu se upisati kandidati koji imaju:

• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Predhodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije i dokvalifikacije;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene , te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva.
Nastava informatike i poslovne informatika odvija se u savremeno opremljenom kabinetu informatike.
Vježbe, praktična nastavam, odvijaju se u kabinetu praktične nastave kao i u radnim organizacijama sa kojima organizator obrazovanja ima sklopljen ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji.
Rad polaznika na praktičnoj nastavi prati mentor – diplomirani inženjer šumarstva, profesor praktične nastave.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se uvrde kao razlika za polaznike upsane na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.
Termini za izvođenje teorijske i praktične nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog znanja.
• Praćenje i ocjenjivanje rada kandidata tokom praktične nastave.


Dokaz o završenom programu obrazovanja:

Kandidataima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi nakon završenog školovanja.

Cijena:
Određena zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika. Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.