Pekar

Pekar

Naziv programa:
Srednje stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
kvalifikacija, prekvalifikacija

Struka:
Poljoprivreda i prerada hrane

Zanimanje:
Pekar
III stepen stručne spreme

Kratak opis zanimanja:

Pekar – obavlja pripremu adekvatnih sastojaka za izradu ručne ili mašinke proizvodnje. Proizvedeno tijesto sortira na limenu površinu i prenosi u peći nakon čega vrši nadzor samog pečenja peciva i u skladu sa potrebama podešava temperaturu, vlažnost i dužinu procesa. Pripremljeno pecivo uklanja iz peći uz pomoć posebnih lopata i bavi se daljom pripremom za isporuku ovih artikala.
Treba da bude spretan, pedantan i odgovoran u radu, da ima razvijen osjećaj za miris i ukus, te dobru fizičku kondiciju i izdržljivost.

Pekari mogu raditi u pekarama, ali i u hotelima, restoranima, menzama, i posao im se može svoditi ili samo na pravljenje hljeba i peciva, ali mogu doći i do viših pozicija kao vrsni majstori za pripremu raznih, nadasve ukusnih, peciva.

Organizator obrazovanja:
Srednjoškolski centar ,,Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, na osnovu Rješenja broj 07/5.1/604-578/10, izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Zavod za obrazovanje odraslih,10.06.2011.godine.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova pekara;
• Razvijanje sistematičnosti i odgovornosti u radu;
• Razvijanje samostalnosti u radu i adekvatne komunikacije i saradnje sa rukovodiocem i ostalim zaposlenim radnicima.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske :

Struka: POLJOPRIVREDA I PRERADA HRANE

Zanimanje: PEKAR

PREDMETI

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

UKUPNO

1

2

3

4

5

А: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

T

V

T

V

T

V

T

V

1

Srpski jezik

51

34

32

117

2

Strani jezik

34

34

68

3

Fizičko vaspitanje

34

34

32

100

4

Маtematika

34

34

68

5

Informatika

68

68

6

Istorija

34

34

7

Demokratija i ljudska prava

40

40

8

Hemija

34

34

9

Biologija

34

34

34

B: STRUČNI PREDMETI

T

V

T

V

Т

V

Т

V

1

Higijena i kontrola

34

34

68

2

Mikrobiologija

34

34

3

Mašine i uređaji

34

34

4

Prehrambena tehnologija

34

68

96

198

5

Osnovi preduzetništva

34

34

7

Praktična nastava

204

340

512

1056

Ostali oblici nastave**
Projekat sedmice***
А: UKUPNO OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

255

68

136

0

104

0

495

68

B: UKUPNO STRUČNI PREDMETI

102

204

170

340

96

512

368

1056

UKUPNO А+B

357

272

306

340

200

512

863

1124

629

646

712

1987

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje pekar mogu se upisati kandidati koji imaju:

• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Prethodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema, a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene, te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva.
Obučeni predavači sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem, odabraće adekvatan pristup i pružiti podršku svakom polazniku.

Praktična nastava se izvodi u radnim organizacijama sa kojim škola ima sklopljen ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.
Rad polaznika na praktičnoj nastavi prati mentor – diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se utvrde kao razlika za polaznike upsane na kvalifikaciju ili prekvalifikaciju.
Termini za izvođenje nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog znanja i praktičnog znanja.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidatima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi nakon završetka školovanja.
Diploma je priznata kako kod nas tako i u inostranstvu što dokazuju naši polaznici koji su se uspješno zaposlili nakon završene obuke u našem Centru.

Cijena:
• Određena.
• Zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika.
• Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.

 

U toku je evidentiranje zainteresovanih kandidata za upis u zanimanje
pekar – kvalifikacija, prekvalifikacija.


Telefon:
051 379  410
051 379  411

Top