Konkurs za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Broj: 30-KO/19
Datum: 17.06.2019.

Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/09), Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci,

 r a s p i s u j e

K O N K U R S

za upis kandidata u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih,
prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

Četvorogodišnji programi će se izvoditi za srednje stručno obrazovanje odraslih, kao i programi za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za sljedeća zanimanja:

 STRUKA

 ZANIMANJE

ЕКОNOMIJA, PRAVO, TRGOVINA

 

  • Ekonomski tehničar
    IV stepen stručne spreme

ELEKTROTEHNIKA  

  • Tehničar računarstva
     IV stepen stručne spreme

OPŠTI USLOVI ZA UPIS :
U programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih mogu se upisati kandidati koji imaju navršenih 18 godina života, psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za upis na program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacije, odnosno prethodno stečenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije i dokvalifikacije.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS :

  1. Prijava za upis ( popunjava se u Školi )
  2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (za program kvalifikacije), odnosno o stečenoj stručnoj spremi (za program prekvalifikacije i dokvalifikacije)
  3. Rodni list ( original )

UPISNI ROK :
Upis polaznika će se vršiti od 17.06.2019.godine do 17.07.2019. godine u prostorijama SŠC „Ljubiša Mladenović“ od  08:30 do 16:30 časova.

PROCEDURA ZA UPIS:
Upis i dostava potrebnih dokumenata obavlja se u Srednjoškolskom centru „Ljubiša Mladenović“ u Banjoj Luci, Ulica despota Stefana Lazarevića bb, 78000 Banjaluka, od  08:30 do16:30 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon:
051/379 – 410; 379 – 411; e – mail: info@spskola.com od  08:30 do 16:30 časova.